Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu wykonuje zadania zarządcy drogi  a  w szczególności:

  1)  opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;

  2)  opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

  3)  pełnienie funkcji inwestora;

  4)  utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

  5)  realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

  6)  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

  7)  koordynacja robót w pasie drogowym;

  8)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

  9)  prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

10)  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

11)  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych  i zabezpieczających;

12)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

14)  wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

16)  sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;

17)  prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą;

18)  Z upoważnienia Starosty zajmuje się też organizacją i zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, gminnych i powiatowych.