Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej
pzd.pisz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Piszu.

Data publikacji strony internetowej: 03.04.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie internetowej w ograniczony sposób można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.02.2021r.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 01.03.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Dawid Rutka, adres poczty elektronicznej: d.rutka@pzd.pisz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz

Do budynku biurowego prowadzą 2 wejścia od ul. Czerniewskiego. Do wejścia głównego prowadzą schody po lewej stronie budynku. Przy wejściu głównym po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

Punkt obsługi interesantów znajduje się po lewej stronie od od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i część pomieszczeń na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie.

W budynku nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, są widoczne oznaczenia kontrastowe. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla samochodów osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu za pośrednictwem:

  • kontaktu telefonicznego pod nr.: 87 423-28-07;
  • faxu nr.: 87 423-24-22;
  • sekretariatu Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz.