Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 1 19, s. I informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu (ul. Czerniewskiego nr 6, 12-200 Pisz, tel.: 87 423 28 07);
 2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • realizacji umów na wykonanie usług ,dostaw lub zwarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym,
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. I lit. c) ww. Rozporządzenia;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów w zakresie i celach ,które wynikają z przepisów obowiązującego prawa,
  • które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych Oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia wobec przetwarzania Państwa danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego o ochronie danych osobowych.