Pisz, dnia 03 października 2022 r.

PZD.2103.1.2022.ZK

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na  sprzedaż pojazdów i sprzętu stanowiących własność PZD w Piszu

 

1.      Nazwa i siedziba  sprzedającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz   

      tel.: 87 423 28 07    faks: 87 423 24 22    e-mail:  parkwaypzd@hot.pl

 

2.     Sprzedaży podlega:

1)      Samochód ciężarowo-osobowy:

a)     marka i typ: FS LUBLIN 3N;

b)     rodzaj pojazdu: samochód ciężarowo-osobowy (podrodzaj: wielozadaniowy);

c)     rodzaj nadwozia: furgon 4-drzwiowy, 6-miejscowy;

d)     nr rejestracyjny: NPI N816;

e)     nr identyfikacyjny (VIN): SUL35243730073614;

f)      rok produkcji: 2003;

g)     pojemność silnika/moc: 2417,00 cm3 / 66 kW;

h)     silnik (zapłon, układ cylindrów): ZS, R-4;

i)      liczba miejsc: 6;

j)      dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg;

k)     dopuszczalna ładowność: 1240 kg;

l)      masa własna: 2260 kg;

m)   data I-ej rejestracji: 25 sierpnia 2003 r.;

n)     całkowity przebieg: 320146 km;

o)     ogumienie: FIRESTONE 205/75R16C (zużycie ok. 60-70%);

p)     wyposażenie pojazdu: standardowe dla tej marki i typu pojazdu;

q)     wyposażenie dodatkowe: hak do ciągnięcia przyczepy.

 

2)     Samochód specjalny:

a)     marka i typ: Ził D470;

b)     rodzaj: samochód specjalny;

c)     przeznaczenie: pług odśnieżny, wirnikowy;

d)     numer podwozia: 78237;

e)     rok produkcji: 1961;

f)      silnik (zapłon, układ cylindrów): ZS, R-6, silnik „Wola D6”;

g)     pojemność silnika: 10800,00 cm3;

h)     dopuszczalna masa całkowita: 8000 kg;

i)      liczba miejsc: 3;

j)      całkowity przebieg: 4354 km;

k)     ogumienie: 12.00-18 (zużycie ok. 60-80%);

l)      wyposażenie pojazdu: standardowe dla tej marki i typu pojazdu.

 

3)     Ciągnik rolniczy:

a)     marka i typ: URSUS 3512MF;

b)     rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy z kabiną;

c)     nr rejestracyjny: NPI F431;

d)     nr podwozia: 0070335;

e)     rok produkcji: 1993;

f)      silnik (zapłon, układ cylindrów): ZS, R-3;

g)     pojemność silnika/moc: 2502,00 cm3/35,80 kW;

h)     dopuszczalna masa całkowita: 3300 kg;

i)      masa własna: 2420 kg;

j)      dopuszczalna masa całkowita przyczepy: 7500 kg;

k)     data I-ej rejestracji: 24 czerwca 1993 r.;

l)      przebieg pojazdu: nieokreślony;

m)   ogumienie: przód – KABA 6.00×16, tył – Kormoran 12,4R32.

 

4)     Rozdrabniacz do gałęzi:

a)     rodzaj urządzenia: Rozdrabniacz do gałęzi zawieszany na ciągniku rolniczym;

b)     marka/typ: INVENTOR – RT 73 H, Z927;

c)     rok produkcji: 2000;

d)     masa: 320 kg;

e)     moc napędu (dot. mocy jednostki napędowej – ciągnika): 20÷60 KM;

f)      numer fabryczny: 77;

g)     producent: „INVENTOR”, ul. Leśna 20, 08-124 Mokobody.

 

5)     Tokarka uniwersalna TUM 25A:

a)     rodzaj urządzenia: tokarka uniwersalna;

b)     marka/typ: TUM 25A;

c)     rok produkcji: 1971;

d)     numer fabryczny: 3933;

e)     masa: 1100 kg;

f)      moc napędu: 3,2 kW(dotyczy mocy silnika elektrycznego);

g)     producent: Pleszewska Fabryka Obrabiarek, Pleszew Wlkp.

 

6)     Piaskarko-solarka P-1:

a)     rodzaj urządzenia: piaskarka do zimowego utrzymania dróg;

b)     typ: P-1;

c)     nr fabryczny: brak (brak tabliczki fabrycznej na urządzeniu i dokumentacji);

d)     rok produkcji: brak (tego typu piaskarka była produkowana w latach 1980 ÷ 1985);

e)     napęd: silnik spalinowy typ: 1HC102/R1;

f)      producent: Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „Andoria”, Andrychów.

Ze stanem technicznym ww. pojazdów i sprzętu przeznaczonych do sprzedaży można zapoznać się w  Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu  w terminie  od dnia  06 października 2022 r. do dnia 20 października 2022 r. w godz. od 8:oo

3.     Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:


Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie sprzedającego  w dniu  21 października 2022 r.
o godz
. 10:15.

      

4.     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1)      złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdów i sprzętu;

2)     wpłacenie wadium.
    

5.     Cena  wywoławcza:  

1)      Samochód ciężarowo-osobowy FS LUBLIN 3N                                1 968,00 zł

2)     Samochód specjalny Ził D470                                                                       15 000,00 zł

3)     Ciągnik rolniczy URSUS 3512MF                                                                15 000,00 zł

4)     Rozdrabniacz do gałęzi INVENTOR                                                                 500,00 zł

5)     Tokarka uniwersalna TUM 25A                                                                    3 000,00 zł

6)     Piaskarko-solarka P-1                                                                                         3 000,00 zł

6.     Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

 

Wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej  musi być  wniesione wyłącznie
w pieniądzu, na konto sprzedającego:                     

      Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Ruciane Nida O/Pisz

      Nr   70 9364 0000 2002 0840 7115 0006.

       

7.      Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta  w  prowadzonym przetargu:

     

      Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej
      i musi zawierać:

1)      imię i nazwisko, dokładny  adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta;

2)     oferowaną cenę;

3)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu;

4)     dowód wniesienia wadium.

        

8.     Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz  okres, w którym oferta jest wiążąca:

      

      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do  Sprzedającego  na adres:

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6,  12-200 Pisz

oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż pojazdów i sprzętu”

 

Oferty  pisemne  należy  składać  w  terminie  do dnia  21 października 2022 r.
do godz. 10:00
w  siedzibie Sprzedającego, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, pok. nr 1 (Sekretariat).

      Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.   

 

9.     Komisja  przetargowa  wybierze  oferenta,  który  zaoferuje najwyższą cenę
za pojazd lub sprzęt będący przedmiotem przetargu.

 

10.  Osoby upoważnione do udzielania informacji:

1)     Wiesław Wasilewski                Z-ca  Dyrektora PZD w Piszu

tel. 87 423 28 07; 516 187 239

2)     Marcin Oleszkiewicz                Majster OT

tel. 87 423 28 07; 516 187 246

11.   Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podawania przyczyny.

               

12.   Informacje  dodatkowe:

Przetarg jest prowadzony na podstawie Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium złożone przez oferentów, których oferty  nie  zostaną  wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca  jest  zobowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  w terminie wyznaczonym  przez jednostkę prowadząca  przetarg, nie dłuższym  niż 7 dni.

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.                                     

Załączniki do pobrania pod adresem: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Q0-jm15ZPKPXJj71Z35xVDpAvneZbVCe


Pisz, dnia 30 września 2022 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych
w miejscowości Pisz, od października 2022 r. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w miejscu prowadzenia robót.

Roboty budowlane dotyczą zadań inwestycyjnych pn.:

 1. Modernizacja (przebudowa) dróg powiatowych – ulic w m. Pisz: Spacerowej, Poprzecznej, Uroczej oraz Bliskiej
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ulicy Słonecznej w Piszu

Planowany termin zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych – do końca lipca 2023 r. Do dnia zakończenia robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie
z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu.


Pisz, dnia 21 lipca 2021 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych, od lipca 2021 r. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym w miejscu prowadzenia robót.

Roboty budowlane dotyczą następujących inwestycji:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki)
  od km 12+207 do km 13+428,60 odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N;

 2. Przebudowa ul. Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 0+157,23;

 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+734,37 do km 2+920;

 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo – droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165.

Termin realizacji zadań inwestycyjnych – do dnia 06 grudnia 2021 r.

Do dnia zakończenia robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie
z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu.


Pisz, 6 sierpnia 2020 r.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030. Obszar Funkcjonalny Południowe Mazury tworzą cztery powiaty: piski, szczycieński, nidzicki i działdowski. W ramach strategii wypracowane zostaną wspólne kierunki rozwoju dla całego obszaru Południowych Mazur. Jedną z możliwości wspólnych działań inwestycyjnych jest poprawa dostępności komunikacyjnej Południowych Mazur, w tym powiatu piskiego.

W związku z pracami nad projektem strategii proszę o wzięcie udziału w anonimowym sondażu. Ma on na celu zebranie opinii mieszkańców powiatu piskiego na szereg tematów związanych z problemami i potrzebami rozwojowymi w powiecie piskim. Państwa ocena posłuży do zidentyfikowania problemów i opracowania kierunków rozwoju powiatu piskiego. Stanowić również będzie punkt wyjścia do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów określonych w wyniku badania.

W celu dotarcia do jak największej liczby osób będę wdzięczny za zamieszczenie informacji nt. badania (w załączeniu) oraz linku do ankiety na Państwa stronie internetowej / profilu społecznościowym. Liczę również, że wezmą Państwo udział w badaniu oraz poinformują Państwo i zachęcą do tego pracowników Państwa jednostki.

Link do ankiety https://ankieta.deltapartner.org.pl/mazury_mieszkancy. Czas na wypełnienie ankiety: do 20 sierpnia br. Ankieta oraz informacja nt. badania dostępne są również na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, osobami do kontaktu ze strony Starostwa Powiatowego są p. Aneta Ofman p.o. Naczelnika Wydziału Promocji tel. 874254760 aneta.ofman@powiat.pisz.pl oraz Elżbieta Czaporowska tel. 874254762 promocja@powiat.pisz.pl.


Pisz, dnia 31 lipca 2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych, od sierpnia 2020 r. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu drogowym.

Roboty budowlane dotyczą następujących inwestycji:

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16 (Drozdowo) – Cierzpięty
  – Ublik – DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508, odcinek Ublik – DK Nr 63

Termin realizacji zadania: do dnia 27 maja 2021 r.

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873N od DP Nr 1660N (Szkody) – Długi Kąt
  – Kowalewo od km 3+600 do km 6+764, odcinek Długi Kąt – Kowalewo

Termin realizacji zadania: do dnia 27 maja 2021 r.

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29

Termin realizacji zadania: do dnia 16 listopada 2020 r.

Do dnia zakończenia robót budowlanych ruch drogowy odbywał się będzie zgodnie
z zatwierdzonymi i wprowadzonymi czasowymi organizacjami ruchu.